Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Jesteśmy w gronie LAUREATÓW - ZWYCIĘZCÓW Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014
W okresie 20-26 października 2014 r. odbyła się, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej VI edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – cyklicznej akcji mającej na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatorem działań było Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych. Tematem przewodnim tegorocznej akcji było hasło: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”.


Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie rokrocznie włącza się w to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie. Z dumą i ogromną radością pragniemy poinformować, iż nasze tegoroczne działania zostały dostrzeżone przez organizatorów OTK i znaleźliśmy się w gronie LAUREATÓW  ZWYCIĘZCÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014.

 


Zarząd Stowarzyszenia Doardców Szkolnych i Zawodowych pełniący rolę jury, oceniając działania instytucji i placówek z terenu całej Polski, które włączyły się w akcję, kierował się nastepującymi kryteriami:

 • wielość i wielowymiarowość działań,
 • pomysłowość - innowacyjność działań,
 • infoirmacje o partnerstwie,
 • zasięg (informacja o liczbie osób, odbierze społecznym zrealizowanych przedsięwzięć itp.),
 • treść raportu

Każda z placówek wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołowie oraz w Brzegu Dolnym) zorganizowała i przeprowadziła liczne przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do popularyzacji całej akcji. Duża aktywność połączona z kreatywnością realizatorów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z ramienia PCEiPPP przy współudziale i zaangażowaniu szkół, nauczycieli, uczniów - wychowanków placówek oświatowych powiatu wołowskiego i drzemiącego w nich potencjału rozwojowego, stworzyła nowe przestrzenie wspaniałych wydarzeń, spotkań, prezentacji, wsparcia i pomocy.


W zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno  -Pedagogicznej w Wołowie formach łącznie wzięło udział 595 osób – uczniów
i nauczycieli placówek powiatu wołowskiego.
Były to następujące działania:


Działania w ramach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

 1. Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkół powiatu wołowskiego.
 2. Warsztaty związane z wyborem zawodu i wejściem na rynek pracy, które odbywały się na zaproszenie pedagogów i wychowawców w poszczególnych szkołach. Uczniowie podczas warsztatów otrzymali wiele praktycznych wskazówek i rad, które z pewnością pomogą im odnaleźć się w nowej roli i pomyślnie przetrwać proces adaptacji z warunków stricte szkolnych do obowiązków wynikających z nowej roli – roli przyszłego pracownika. Forma zajęć była wykładowa, jednak w przewarzającej części spotkania prowadzone były w formie warsztatów.
 3. Warsztaty dla nauczycieli, podczas których dowiedzieli się, jakie czynniki wpływają na wybór ścieżek kariery zawodowej, rozwiązywali testy zawodoznawcza, układali z rozsypanych kart ścieżkę kariery wybranego ucznia, ukazując jego działania podczas nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i na studiach. Podczas warsztatów został zaprezentowany produkt Talent game – gra komputerowa, która wspiera już najmłodsze dzieci w planach nad swoją życiową drogą zawodową.

Podsumowując w warsztatach zorganizowanych przez PODN w Wołowie wzięło udział 166 uczniów szkół powiatu wołowskiego.

 


Działania w ramach Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie:

 1. Spotkania dla młodzieży szkolnej połączone z projekcją wybranego filmu „Zawód przyszłości”, „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”, „Gdzie i jak szukać pracy”. Uczniowie wypełniali także ankietę, dzięki której dowiedzieli się o własnych predyspozycjach i uzdolnieniach – spotkania odbywały się zarówno na terenie szkoły jak i w siedzibie PCEiPPP w Wołowie.
 2. Wystawa książek dot. poradnictwa zawodowego, orientacji zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy oraz wyboru zawodu. Ekspozycja trwała 10 dni i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno młodzieży jak i uczniów oraz osób dorosłych – klientów biblioteki oraz czytelni.
 3. Opracowanie zestawu bibliograficznego pn. „Poradnictwo zawodowe” stanowiącego cenne źródło informacji związanej z rynkiem pracy.

Ogółem, programem realizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Wołowie objęta została grupa 120 osób.

 


Działania w ramach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie

 1. Warsztaty dla wychowanków przedszkoli – pogadanka: „Kim będę jak dorosnę?” oraz zajęcia animacyjne i interaktywne w zakresie doradztwa.
 2. Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych – uczniowie wykonywali prezentację multimedialną przedstawiającą zawód swoich marzeń oraz przygotowywali dokumenty aplikacyjne. W specjalnie do tego celu zaaranżowanej przestrzeni  odgrywali symulację realnej rozmowy kwalifikacyjnej, wcielali się w postać osoby poszukującej pracy, prowadzący był potencjalnym pracodawcą. Ponadto wypełniali kwestionariusz MŁOKOZZ autorstwa Anny Paszkowskiej – Rogacz; narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych
 3. Udzielane były indywidulane konsultacje.

W sumie do działań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wołowie włączyło się 159 osób – uczniów placówek powiatu wołowskiego.

 


Działania w ramach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Brzegu Dolnym

 1. Poradnictwo edukacyjno – zawodowe polegające na udzielaniu indywidulanych porad edukacyjno – zawodowych uczniom. Spotkania z młodzieżą odbywały się na terenie szkoły.
 2. Działania informacyjne – przygotowano i rozpowszechniono artykuły i broszury informacyjne dla rodziców i uczniów o tematyce zawodoznawczej.
 3. Zajęcia zawodoznawcze skierowane do uczniów pn. „Poznajemy zawody” oraz test samobadania „W czym jestem mistrzem”.
 4. Zajęcia warsztatowe nt. „Podstawy autoprezentacji”

W sumie w działaniach podjętych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Brzegu Dolnym wzięło udział 145 uczniów szkół powiatu wołowskiego.

 

Wszelkie powyższe działania miały charakter ciągły – uczniowie na każdym etapie uświadamiani byli o wadze wyboru drogi zawodowej w życiu człowieka; byli inspirowani do poszukiwania informacji o zawodach, poznawania siebie, rozwijania swoich zainteresowań, interesowania się światem pracy. Mieli niepowtarzalna okazję do dzielenia się swoimi wątpliwościami w tym zakresie czego rezultatem było uzyskanie profesjonalnej pomocy w konstruowaniu kariery zawodowej.

 

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery co roku przynosi nam wiele radości i spełnienia. Cieszymy się, że doceniono nasze starania, świadczy to bowiem o jakości i mobilizuje nas do nieustannej pracy w ramach poradnictwa zawodowego i integracji zarówno uczniów jak i nauczycieli skupionych w naszym powiecie.

Dzięki współdziałaniu pokazaliśmy ogromnej grupie osób możliwości jakimi dysponujemy, a którymi chętnie dzielimy się z innymi. O jakości pracy Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie w dużej mierze świadczy siła kadry centrum, przejawiająca się w pasji, ogromnej kreatywności oraz potencjale, które to elementy nie pozwoliły przejść obojętnie wobec tak ważnego zagadnienia jak całożyciowe poradnictwo. Problemy poradnictwa kariery zamieniliśmy w satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt, współtworzyli nasze przedsięwzięcia, a także tym, którzy aktywnie wzięli w nich udział przyczyniając się do wspólnego sukcesu. DZIĘKUJEMY !!!

 

Krystyna Adaśko

Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie

 

 Lista Laureatów – Zwycięzców OTK 2014

(Kolejność na liście ogłoszonej przez organizatorów jest przypadkowa).

 

Data dodania: 2015-04-29 Powrót do góry