Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Studia licencjackie / magisterskie 2017/2018KKREDYTACJA UCZELNI

Szanowni Państwo,

Z wielką i nieukrywaną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych po kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymała ocenę : pozytywną, a wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez PKA uzyskały najwyższą ocenę: w pełni.  Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i współpracę i życzymy dalszych sukcesów.

z poważaniem

Rektor WSNPHARMONOGRAM ZAJĘĆ


Szanowni Państwo, poniżej prezentuję Państwu harmonogram zajęć w roku akademickim z rozbiciem na kierunki. Harmonogram dotyczy realizacji studiów podyplomowych. Studenci studiów magisterskich i licencjackich uczestniczą w zajęciach fakultatywnie, zgodnie z kierunkiem.


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

 
5 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45 
Rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym
                                  i jego zaburzenia

19 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45  
Kodeks etyczny nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
                                   i wychowania przedszkolnego

16 luty 2019

godz. 09:00 - 15:45  Dokumentacja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
                                  i przedszkolnej
2 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Pedagogika przedszkolna z metodyką

16 marca 2019
godz. 09:00 - 16:45   Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

30 marca 2019
godz. 09:00 - 16:45   Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.


13 kwietnia 2019

godz. 09:00 - 16:45  Edukacja środowiskowaz metodyką

27 kwietnia 2019
godz. 09:00 - 16:45 
Wykorzystanie Technologii Informacyjnej i komunikacyjnej 
                                  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

11 maja 2019
godz. 09:00 - 16:45   Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu

25 maja 2019
godz. 09:00 - 16:45   Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej

8 czerwcaa 2019   EGZAMIN DYPLOMOWY
KIERUNKI PEDAGOGICZNE
(przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświata,  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
) 

 
12 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45   Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w klasie szkolnej

26 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45    Efektywna współpraca z rodzicami uczniów

23 luty 2019

godz. 09:00 - 15:45  Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
                                  Specyficzne i specjalne trudności w uczeniu się.
9 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Atrakcyjna lekcja, czyli aktywizujące metody na lekcji.

23 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Metodyka nauczania, sposoby motywowania.

6 kwietnia 2019

godz. 09:00 - 15:45  Nowoczesny nauczyciel. Aktywne metody nauczania.

18 maja 2019
godz. 09:00 - 15:45   Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.KIERUNKI SPECJALNE
(pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, autyzm, resocjalizacja, socjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, socjoterapia)

 
5 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45   Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
                                  edukacyjnych
19 stycznia 2019
godz. 09:00 - 15:45    Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i uczniów z 
                                    dysfunkcją ruchu.

16 luty 2019

godz. 09:00 - 15:45  Uczeń z niepełnosprawnościa intelektualną w klasie szkolnej -
                                  dynamika procesów poznawczych.
2 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w klasie szkolnej -
                                  strategie postępowania
16 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Efektywna współpraca  z rodzicami uczniów,
                                  rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. 

30 marca 2019
godz. 09:00 - 15:45   Stres i wypalenie zawodowe.  


13 kwietnia 2019

godz. 09:00 - 15:45  Diagnoza funkcjonalna.

27 kwietnia 2019
godz. 09:00 - 15:45   Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością
                                  intelektualną.

11 maja 2019
godz. 09:00 - 15:45  Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów
                                  z niepełnosprawnością intelektualną.
25 maja 2019
godz. 09:00 - 15:45   Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera
KIERUNKI DYDAKTYCZNE
(fizyka, historia, WOS, język polski, biologia, chemia, przyroda, doradztwo zawodowe, WDŻ, matematyka, technika, informatyka, EDB, filozofia, trener w oświacie,)

 
4 stycznia 2019
godz. 16:00 - 19:00  Współczesne ujęcie dydaktyki

18 stycznia 2019
godz. 16:00 - 19:00    Metodyka nauczania - sposoby motywowania.

15 luty 2019

godz. 16:00 - 19:00  Nowoczesny nauczyciel. Aktywne metody nauczania.

1 marca 2019
godz. 16:00 - 19:00   Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w klasie szkolnej -
                                  strategie postępowania

15 marca 2019
godz. 16:00 - 19:00   Stres i wypalenie zawodowe.

29 marca 2019
godz. 16:00 - 19:00  Efektywna współpraca z rodzicami. 

12 kwietnia 2019

godz. 16:00 - 19:00  Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem TIK.

26 kwietnia 2019
godz. 16:00 - 19:00   Treści kształcenia. Sposoby konstruowania treści kształcenia.
                                   Podstawa programowa, program nauczania, podręczniki.

10 maja 2019
godz. 16:00 - 19:00  Trudne zachowania w szkole.

24 maja 2019
godz. 16:00 - 19:00  Ocenianie kształtujące. Ocena wspierająca rozwój dziecka.


WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo! Studenci studiów licencjackich i studiów magisterskich z Wołowa:-) witam Państwa bardzo serdecznie.

Przekazuję Państwu informacje od dyrektora Instytutu Studiów WSNP w Warszawie informację o obowiązkowym zjeździe dydaktycznym w dniach 17-18.11.2018r. w Warszawie.

W załączeniu harmonogram zajęć:
Studia magisterskie - pobierz
Studia licencjackie - pobierz
Niewątpliwie istotną kwestią dla Państwa jes t fakt, że obecność na tych zajęciach stanowi dla Państwa zaliczenie przedmiotów i jednocześnie zwolnienie z sesji egzaminacyjnej z tych przedmiotów, tak więc napewno warto być na zajęciach w Warszawie.
Na zajęciach z Państwem będę osobiście w dniach 17-18.11.2018r. w Warszawie. 
Proszę o informacje zwrotną do Pani Kasi Fęglerskiej odnośnie Państwa obecności na zajęciach.
Poniżej email od Pana dyrektora Kosmulskiego z WSNP w Warszawie.
Pozdrawiam Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Warszawie
 
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o poinformowanie studentów pedagogiki studiów I i II stopnia o zjeździe dydaktycznym w dniach 17 i 18 listopada 2018 r. Zjazd odbędzie się w salach wykładowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 81, piętro XV i XXV (budynek Comarch). W załączeniu przesyłam plany zjazdu. Zajęcia będą się odbywać w sobotę od 9.45 do 16.30 i w niedzielę od 9.45 do 14.45.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci otrzymają na zjeździe zaliczenia z przedmiotów na podstawie obecności i aktywności, a co ważne nie będą musieli zdawać egzaminów z tych przedmiotów na sesji egzaminacyjnej.
Zależy nam na przyjeździe studentów z Waszych ośrodków chociaż w jeden dzień zjazdu: sobotę lub niedzielę. Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej proszę o podanie ilości studentów, którzy będą obecni na zjeździe, w rozbiciu na poszczególne lata. Będę do państwa dzwonił w tej sprawie.
Z pozdrowieniami
Rafał Kosmulski
Dyrektor


WARUNKI REKRUTACJI!


Szanowni Państwo, rekrutacja trwa do 31 października 2018

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście)-
Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Powiatowe  Centrum  Edukacji
i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 56-100 Wołów
ul. T. Kościuszki 27 budynek „C”

Poniżej niezbędne dokumenty do pobrania:
Szanowni Państwo,

Od roku akademickiego 2017/2018 realizujemyna studia licencjackie i studia magisterskie. Oferowane studia I i II stopnia  prowadzone  przez Instytut Studiów  Podyplomowych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach:


Specjalności rok ak 2018/19

Studia I-go stopnia

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Resocjalizacja z socjoterapią
3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

Studia II-go stopnia
1. Resocjalizacja z socjoterapią
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
6. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczneForma studiów:

 • studia niestacjonarne - wspomagane metodami i technikami kształcenia
  na odległość (e-learningiem) –  1 weekend sesja egzaminacyjna w Warszawieplatforma e-learningowa – Moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne
 • rozliczenie semestralne (istnieje możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie rocznym)
 • Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do platformy internetowej
 •  Studenci są rejestrowani na modułotrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych, biorą udział w warsztatach (synchronicznie lub asynchronicznie).
 • studenci mogą otrzymać pomoc w czasie konsultacji poprzez e-mail, czat, skype i inne formy komunikacji. mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w  punkcie rekrutacyjno konsultacyjnym w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27; 56-100 Wołów

Ø  studenci przygotowują pracę zaliczeniową (sprawdzian). różnią się one
w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.

Ø  studenci mogą brać udział w repetytoriach (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.

Ø  Egzaminy odbywają się w Warszawie.
 

 

 

Koszt studiów:

 •  Studia I stopnia1500 zł . za I i II semestr,  
                                            1600 zł.  za pozostałe semestry                                                                            
 • Studia  II stopnia  – 1700 zł.za I i II semestr,
                                   1850 zł . za pozostałe semestry

              * płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim.


Wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonać przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy
nr 50 1090 2590 0000 0001 3524 8525 w Banku Zachodnim WBK.
Tytuł wpłaty musi zawierać imię i nazwisko, PESEL oraz numer albumu Studenta.Po dokonaniu płatności za czesne, prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: studia@wolowpce
.pl

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście)- Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie; 56-100 Wołów ul. T. Kościuszki 27 budynek „C”. Szczegółowe  informacje oraz podanie  na  studia  można  uzyskać na stronie internetowej PCEiPPP w Wołowie www.wolowpce.pl w zakładce: Studia I i II stopnia. Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie. tel. 71/389-21-00 Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska elektronicznie:  
e-mail:
studia@wolowpce.pl.     

Data dodania: 2017-08-20 Powrót do góry