Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

IX Powiatowy Konkurs Językowy kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Językowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .


Założenia ogólne konkursu:

  • Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego uczący się języka angielskiego lub niemieckiego w szkole bądź poza szkołą.
  • W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie mieszkający od urodzenia w Polsce.
  • Organizatorem konkursu jest PCP i PPP w Wołowie, za stronę merytoryczną odpowiada Ewa Nowak, doradca metodyczny języków obcych.
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 12 stycznia  2018r. (Fax: 71/389-21-00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl
  • Warunkiem zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie jest wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres mailowy: ewunianowak@interia.pl  minimum trzech  zadań konkursowych wraz z rozwiązaniami i ewentualnie ze ścieżką dźwiękową.
  • Zakres programowy: Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego powiatu wołowskiego. Zadania konkursowe obejmować będą materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej . Test składać się będzie z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego.

 

Cele konkursu:

·         wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych,

·         pogłębianie zainteresowań filologicznych,

·         mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy,

·         pogłębienie współpracy między szkołami powiatu wołowskiego,

·         wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy,

·         nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.


Organizacja konkursu:

·         Konkurs z języka niemieckiego odbędzie się 15 lutego o godzinie 14.30
w PCE i PPP w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Konkurs z języka angielskiego odbędzie się    22 lutego o godzinie 14.30  
w PCEiPPP   w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Organizator nie zapewnia transportu.

·         Laureaci konkursu otrzymają na Gali Laureata w czerwcu nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

·         Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie
minimum 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz doradcy metodycznego.

·         Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.

·    Szkoła typuje maksymalnie trzech swoich reprezentantów z każdego języka.

·         Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności w tym telefonów komórkowych).

·         Postanowienia końcowe: informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.wolowpce.pl. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Ewa Nowak, tel. 696018736 w każdy  czwartek od godziny 14.00

·       Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku przez PCEiPPP w Wołowie do celów informacyjnych i promocyjnych.

 

 

                  Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

 

Z poważaniem

 

     Doradca metodyczny                                                                                  Dyrektor

      mgr Ewa Nowak                                                                 mgr Krystyna Adaśko                                   

 

zgłoszenie szkoły do konkursu:

                                                              

Data dodania: 2017-12-18 Powrót do góry