Home  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

IX Powiatowy Konkurs Językowy kategoria -uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Językowym dla uczniów szkół podstawowych   i gimnazjalnych .

Założenia ogólne konkursu:

  • Adresatami konkursu są uczniowie klas siódmych szkół podstawowych oraz  klas drugich i trzecich gimnazjalnych powiatu wołowskiego uczący się języka angielskiego lub niemieckiego w szkole bądź poza szkołą.
  • W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie mieszkający od urodzenia w Polsce.
  • Organizatorem konkursu jest PCP i PPP w Wołowie, za stronę merytoryczną odpowiada Ewa Nowak, doradca metodyczny języków obcych.
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 19 lutego  2018r. (Fax: 71/389-21-00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl ).
  • Warunkiem zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie jest wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego  2018 r. na adres mailowy: ewunianowak@interia.pl  minimum trzech  zadań konkursowych- każde zadanie z minimum 10 podpunktami -  wraz z rozwiązaniami i ewentualnie ze ścieżką dźwiękową.
  • Zakres programowy: Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego powiatu wołowskiego. Zadania konkursowe obejmować będą materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego w szkole podstawowej  i gimnazjalnej . Test składać się będzie z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego.

 

Cele konkursu:

·         wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych,

·         pogłębianie zainteresowań filologicznych,

·         mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy,

·         pogłębienie współpracy między szkołami powiatu wołowskiego,

·      wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy,

·         nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.


Organizacja konkursu:

·         Konkurs z języka niemieckiego odbędzie się 5 marca  o godzinie 15.00
w PCE i PPP w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Konkurs z języka angielskiego odbędzie się 1 marca o godzinie 15.00  
w Zespole Szkół Społecznych, ul. Zaułek Zielony   w Wołowie
i będzie trwał 60 minut.

·         Organizator nie zapewnia transportu.

·         Laureaci konkursu otrzymają na Gali Laureata w czerwcu nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

·         Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie
minimum 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz doradcy metodycznego.

·         Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.

·         Szkoła typuje maksymalnie trzech swoich reprezentantów z każdego języka.

·         Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności w tym telefonów komórkowych).

·         Postanowienia końcowe: informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.wolowpce.pl. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Ewa Nowak, tel. 696018736 w każdą środę i   czwartek od godziny 15.30-17.00

·        Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku przez PCEiPPP w Wołowie do celów informacyjnych i promocyjnych.

 

 

                  Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

 

Z poważaniem

 

     Doradca metodyczny                                                     Dyrektor

      mgr Ewa Nowak                                               mgr Krystyna Adaśko                    


       zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie   

     

                                                                                               
Data dodania: 2018-02-01 Powrót do góry