Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

RODO - INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w  Wołowie (dalej Administrator)

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  tel. 768358801,
e-mail
iodo@nsi.net.pl, Ananda Gaś - tel: 570 170 107

3.   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)   realizacji umowy;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e)   prawo do przenoszenia danych

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 

8.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 

11.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
Klauzura Informacyjna do Formularza Zgłoszeniowego na Formę Doskonalenia -pobierz

Klauzura Informacyjna do Wniosku o Zamówienie Usługi Szkoleniowej /Rady Pedagogicznej - pobierz


Klauzura Informacyjna do Zapytania Ofertowego - pobierz 

Klauzura Informacyjna do Wniosku o Wydanie Opinii po Wykonaniu Badań Diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - pobierz

Klauzura Informacyjna do Wniosku w Sprawie Udzielenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Poradni -pobierz


Klauzura Informacyjna do Wniosku o Wykonanie Badań Diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - pobierz 

Data dodania: 2018-06-05 Powrót do góry