Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

WARSZTATY: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – repetytorium


 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie środowiska oświatowego, zaprasza na warsztaty:

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – repetytorium

 

Uczestnik po zajęciach:

1.  Posługuje się normami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Potrafi sporządzić sprawozdanie z realizacji planu oraz dokumentację do postępowania kwalifikacyjnego.

3.     Wie, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


Tematyka zajęć:

1.  Przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2.      Sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.      Ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.

4.      Wymagania kwalifikacyjne - opis i analiza.

5.      Przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne
(Uwaga! nauczyciele na zajęcia przychodzą z własnym planem rozwoju zawodowego).


Bibliografia:

         1.         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

         2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)

         3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

         4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018 poz. 1133 ze zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

         6.         Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245)

         7.       Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

8.Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli -         http://moodle.koweziu.edu.plwww.men.gov.pl

9.  Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

 

Prowadzący : ekspert zewnętrzny ,  

Termin szkolenia: 13.03.2019 r  godz. 15:30     
        

Czas trwania: 5  godzin dydaktycznych

 

Liczba osób: grupa do 25 osób/ z uwagi na formę warsztatu
                           decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia: 50zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 08.03.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 ZAPRASZAMY!!!

Koordynator ds. szkoleń                                             DYREKTOR

 

mgr Katarzyna Fęglerska                                   mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodania: 2019-02-25 Powrót do góry