Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Kurs kwalifikacyjny : Zarządzanie Oświatą


 

W związku z pozytywną decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 05.11.2019r. – nr WNKPSE.5471.8.2019.MSZ Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie ogłasza nabór na Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarzadzania Oświatą:


KURS KWALIFIKACYJNY

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ”


Cele kursu kwalifikacyjnego:

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą. Adresowany do nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych, posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:

1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,

2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,

3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,

4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,

5)  organizacji pracy szkoły  z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,

6)  zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

 

Kwalifikacje:

Ukończenie kursu nadaje uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

 

Organizacja kursu kwalifikacyjnego:

Przyjmuje się następujące parametry organizacyjne kursu:

a) kurs trwa dwa semestry, jednak nie krócej niż 9 miesięcy,

b) minimalna liczba godzin zajęć - 230 godzin zajęć obowiązkowych,

c) co najmniej 70% godzin zajęć w każdym z obszarów tematycznych kursu, prowadzonych jest w formie warsztatów i realizacji zadań praktycznych,

d) maksymalna liczebność grupy szkoleniowej wynosi 25 osób,

e) ewaluacja wewnętrzna – jest prowadzona zgodnie z przyjętymi w programie kursu procedurami  i narzędziami.

Program -moduły tematyczne zajęć:

1.      Przywództwo edukacyjne w szkole

2.      Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego

3.      Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku

4.      Zarządzanie zasobami ludzkimi

5.      Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym

6.      Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.


Sposoby realizacji zajęć
: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez kierownika kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami, po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. O terminie pierwszych zajęć każdy uczestnik kursu zostanie powiadomiony indywidualnie.

 

Warunki ukończenia kursu:

a) aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja - 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),

b) zaliczenie zadań praktycznych podczas trwania kursu

c) złożenie w terminie i obrona pracy dyplomowej

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Termin :  18.11.2019 – 18.08.2020

Liczba godzin:  230 godzin       
Koszt szkolenia:  1.500 zł./ osoba        
Grupa; 20-25 osobowa

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 17.11.2019r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

   

 

    Z poważaniem

 

Specjalista ds. koordynacji                                                                   DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                              mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

 

Data dodania: 2019-11-13 Powrót do góry