Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

WARSZTATY: „Odpowiedzialność prawna nauczyciela ”


 POBIERZ -OFERTA PDF


Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na warsztaty:

 

 

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

wszystko, co nauczyciel powinien wiedzieć w zakresie praw
i obowiązków

 

 

Uczestnik po zajęciach:

  1.     Określa i rozróżnia rodzaje odpowiedzialności prawnej.

  2.     Wskazuje przykłady naruszeń prawa przez nauczycieli i grożące za naruszenia sankcje.

3. Zna uprawnienia i konsekwencje działań nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

 

Tematyka zajęć:

1.      Rodzaje odpowiedzialności prawnej.

2.      Obowiązki nauczycieli i wynikająca z nich odpowiedzialność względem prawa.

3.      Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

4.      Przykłady naruszeń prawa oraz sankcje za złamanie prawa.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe

 

Bibliografia:

1.   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215)

3.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2019, poz. 1148)

4.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019, poz. 1481)

5.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1495)

6.      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny(Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.)

7.      Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600 ze zm.)

8.      Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2019 poz. 821 ze zm.)

9.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 2018 poz. 2096ze zm.)

10.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. 2018 poz. 969)

11.  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682 ze zm.)

12.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

13.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.)

15.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055)

16.  Uzasadnienia do ustaw i rozporządzeń

17. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)

18.  Wyroki i orzeczenia sądów

 

Prowadzący: - wieloletni ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

 

(Realizacja możliwa pod warunkiem zrekrutowania niezbędnej liczby osób.)

 

Adresaci: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i szkół,
                  placówek oświatowych

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  11 grudnia 2019r. (środa) godz. 14:30

Liczba godzin:  5 godzin dydaktycznych        Koszt szkolenia : 50 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 06.12.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

   

  

    Z poważaniem

 

Specjalista ds. koordynacji                                                                      DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                   mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodania: 2019-11-22 Powrót do góry