Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Dojrzałość szkolna. Przygotowanie dziecka 6-letniego do roli ucznia


ADRESACI: Rodzice dzieci przedszkolnych


O powodzeniu dziecka w początkowym okresie nauki decyduje jego prawidłowy rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny, społeczny, a także poziom funkcji percepcyjno - motorycznych.

 

Jeżeli dziecko przed rozpoczęciem klasy I osiągnie taki poziom rozwoju, który pozwala mu sprostać wymaganiom szkolnym, to oznacza, że osiągnęło ono dojrzałość do rozpoczęcia nauki.

 

Dojrzałość fizyczna wyraża się m.in. w odpowiedniej do wieku życia wadze i wzroście, dobrym zdrowiu, oraz sprawności ruchowej. Sprawnie fizycznie dziecko skacze, biega, wspina się po drabince. Potrafi lub uczy się jeździć na rowerze, łyżwach czy nartach.

 

Dojrzałość intelektualna przejawia się m.in. w tym, że dziecko rozumie mowę otoczenia, treść obejrzanych lub wysłuchanych bajek, jest zorientowane w najbliższym środowisku. Potrafi opowiedzieć własne przeżycia, wyciągnąć z przebiegu zdarzeń logiczne wnioski. Ma zwykle doskonałą pamięć, zna dużo wierszyków i piosenek.

 

Dojrzałość emocjonalna przejawia się umiejętnością zachowania adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Małe dziecko manifestuje swe pozytywne i negatywne uczucia bardzo wyraźnie, przy czym podlegają one stałym zmianom. Dziecko dojrzałe pod względem emocjonalnym bez większych problemów rozstaje się z rodzicami, jest zainteresowane zadaniami odpowiednimi do jego wieku, a także potrafi skupić uwagę co najmniej przez pół godziny.

 

Dojrzałość społeczna wyraża się w umiejętności dostosowania się dziecka do wymagań otoczenia w zakresie podporządkowania się poleceniom. Jest ono silnie związane emocjonalnie ze swymi najbliższymi, ale także jest przywiązane

do kolegów z przedszkola, z którymi potrafi się zgodnie bawić. Stopniowo uczy się współdziałania w grupie.

 

Dojrzałość w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych świadczy o prawidłowym poziomie sprawności manualnej, orientacji przestrzenno – kierunkowej, percepcji słuchowej, wzrokowej, oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej. Zaburzenia w rozwoju tych funkcji bywają częstą przyczyną trudności w opanowaniu przez dziecko podstawowych technik szkolnych.

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest dla dziecka bardzo ważnym wydarzeniem. Wchodzi ono w nowe środowisko, staje się uczniem przed którym pojawiają się pierwsze, poważne obowiązki. Od dobrego przygotowania dziecka do nauki zależy zwykle jego kariera szkolna.

Przedszkole w ogromnym stopniu przyczynia się do wspomagania rozwoju dziecka i przygotowania go do roli ucznia. Wiele jednak zależy od jego środowiska rodzinnego.

                                                                                                           

 

Opracowała: Małgorzata Klemens, pedagog PPP w Wołowie

 

Data dodania: 2020-04-21 Powrót do góry