Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Data dodaniaa: 2019-10-08 Powrót do góry

Szkolenie: "Nowa rola i zadania opiekuna stażu"

 

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie:

 

Nowa rola i zadania opiekuna stażu


Cele zajęć:

Uczestnik po zajęciach:

     1.     Posługuje się przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

 2. Realizuje nowe zadania opiekuna stażu nauczyciela stażysty/kontraktowego określone w ustawie Karta Nauczyciela i rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

3. Potrafi sporządzić projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty/kontraktowego za okres stażu.Tematyka zajęć:

1.      Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela stażysty/kontraktowego.

2.      Zadania i obowiązki opiekuna stażu.

3.      Projektowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

4.      Rozwój zawodowy opiekuna stażu.

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe


Bibliografia:

1.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

2.     Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

4.   Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

5.  Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

6.   https://www.wroclaw.pl/awans-zawodowy

7. E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, styczeń 2019

8. E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, kwiecień 2019

9.   E. Norkowska, "Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 r.", FORUM Oświata, wrzesień 2018

10.  Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

 

Prowadzący – ekspert zewnętrzny  - wieloletni ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

 

 

Adresaci: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych,
                 szkól ponadpodstawowych pełniący funkcje opiekunów stażu

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  9 października 2019 r. (środa) godz. 15:30

Liczba godzin : 6 godzin dydaktycznych        Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 07.10.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

   

 

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                                  DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                               mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodaniaa: 2019-10-02 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii

 

Data dodaniaa: 2019-10-01 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

 

Data dodaniaa: 2019-09-23 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii

 

Data dodaniaa: 2019-09-23 Powrót do góry

Projekt edukacyjny: Ślady piastowskie we Wrocławiu

Data dodaniaa: 2019-09-20 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

Data dodaniaa: 2019-09-20 Powrót do góry

Kurs doskonalący: Uczeń trudny w szkole

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, nauczycieli dydaktyków na 15 godzinny kurs doskonalący nt.:

 

Uczeń trudny w szkole

 

Cykl trzech warsztatów, podczas których uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie
z niepożądanymi zachowaniami uczniów na terenie szkoły- nadpobudliwość psychoruchowa, niska motywacja do nauki, brak dyscypliny w klasie, zaczepki słowne, zachowania prowokacyjne, odmowa współpracy, bierny opór, agresja, utrudnianie prowadzenia lekcji, inne trudności.  Spotkania mają na celu rozwijanie kompetencji psychologicznych i terapeutycznych nauczycieli.

 

 

Program szkolenia:

 

Moduł I - Komunikacja z trudnym uczniem -  08 października 2019 r.

 

Trudna komunikacja- trudna edukacja. Dobra komunikacja
- …..lepsza edukacja!  
Psychologiczne uwarunkowania skutecznej komunikacji.

 

Zagadnienia:

· Werbalne i niewerbalne zachowania ułatwiające lub utrudniające wzajemne porozumiewanie się

·      Budowanie właściwych nawyków, radzenie sobie ze złością i uczniowską krytyką

· Modyfikowanie niewłaściwych zachowań uczniów, wzmacnianie pożądanych, właściwe formułowanie oczekiwań

·     Jak reagować, aby nie generować sytuacji trudnych wychowawczo, jak rozmawiać z uczniem w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego

·      Kierunki rozwoju osobistego, sprzyjające poprawie umiejętności interpersonalnych

 

Moduł II - Psychologiczne gry uczniów – 22 października 2019 r.

 

Teoria gier psychologicznych w pigułce- czyli co to są gry psychologiczne
i dlaczego warto spojrzeć na trudne zachowania uczniów w konwencji gier.

 

Zagadnienia:

·    Kiedy i po co grają uczniowie

·   Jak rozpoznać grę psychologiczną i co robić, aby nie grać
( …a może czasem zagrać?)

·    Rozpoznawanie ukrytych motywów gier

·    Sposoby radzenia sobie z grami

·    Zasady komunikacji z uczniem-graczem

·    Wachlarz gier psychologicznych

 

 

Moduł III – 5 listopada 2019

Krótkoterminowe i długoterminowe strategie wygaszania niepożądanych zachowań…
…czyli jeśli nauczyciel nie przejmie kontroli, przejmą ją uczniowie

 

Warsztat odpowiada na pytanie, jaką strategię interwencji wybrać
w trudnej sytuacji, w zależności od problemu ucznia czy klasy.

 

Zagadnienia:

·      Czym są strategie krótkoterminowe i długoterminowe

·      Jak dobierać sposoby interwencji aby doskonalić oddziaływania wychowawcze 

·      Kierowanie zachowaniem- normy i zasady, strategiczne kierowanie uwagi

·      Trudności w kontakcie z uczniem nastawionym negatywnie do współpracy

·      Budowanie pozytywnej atmosfery współpracy w klasie, wzmacnianie zachowań prospołecznych, motywowanie do nauki

·      Wygaszanie zachowań destrukcyjnych, agresywnych, przemocowych

 

Dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu w ubiegłym roku szkolnym, warsztat stanowi kontynuacją oraz rozszerzeniem spotkania, które odbyło się wiosną nt. „Model pracy z trudnym uczniem”.

 

Prowadzący: mgr Joanna Sikora - psycholog , socjoterapeuta, nauczyciel akademicki.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami.  Prowadzi terapię rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodziców.  Udziela konsultacji dyrektorom placówek oświatowych w zakresie trudnych sytuacji w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami. 

 

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele dydaktycy


Forma pracy:
elementy wykładu, praca metodami warsztatowymi - aktywnymi

Termin szkolenia :  I spotkanie – 08 października 2019 ( wtorek) godz. 15:30

 II spotkanie – 22 października 2019 ( wtorek) godz. 15:30

III spotkanie – 05 listopada  2019 ( wtorek) godz. 15:30

 

Liczba godzin :15 godzin/ 5 godzin dydaktycznych każde spotkanie

Koszt szkolenia : 180 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Szkolenie ma charakter kompleksowy i stanowi całość merytoryczną. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu doskonalącego w wymiarze 15godzin dydaktycznych.

 

Grupa warsztatowa do 25 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 03.10.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl


   

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                   DYREKTOR
     i organizacji szkoleń 

mgr Katarzyna Fęglerska                                           mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2019-09-18 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Data dodaniaa: 2019-09-09 Powrót do góry

SZKOLENIE: Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2019 r.

Wołów, dnia 06.09.2019r.

PCEIPPP.407.27.2019

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie n.t.:

 

 

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 01 WRZEŚNIA 2019r.

 


Cel
:

Omówienie zadań samorządowców i dyrektorów szkół wynikających z aktualnych zmian w organizacji systemu oświaty, obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020.

 

Realizacja szkolenia przebiegać będzie w dwóch blokach tematycznych:

10:00 – 13:00 Nowelizacja prawa oświatowego, zmiany obowiązujące
                        od września 2019r.

13:00 – 13:30    Przerwa, lunch
13:30 - 16:00 Warsztat – Jak w kontekście Polityki Oświatowej Państwa realizować nadzór pedagogiczny?

 

Prowadzący: ekspert zewnętrzny 

 

Adresaci: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Nauczyciele Przedszkoli i  Szkół Podstawowych

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  19 września 2019r. (czwartek)

Liczba godzin : 8 godzin dydaktycznych       
Koszt szkolenia : 85 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 13.09.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

   

 

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                                 DYREKTOR
   i organizacji szkoleń                                                                 mgr Krystyna Adaśko       

mgr Katarzyna Fęglerska 

Data dodaniaa: 2019-09-06 Powrót do góry

Oferta PCEiPPP w Wołowie na rok szkolny 2019/2020

Data dodaniaa: 2019-09-04 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Data dodaniaa: 2019-05-24 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Języków Obcych

 

Data dodaniaa: 2019-05-22 Powrót do góry

Lekcja otwarta: Nie daj się wciągnąć w Sieć – o bezpieczeństwie w Internecie

 

Data dodaniaa: 2019-05-20 Powrót do góry

Lekcja otwarta: Nauczyciel TIK-a bez podręcznika

 

Data dodaniaa: 2019-05-20 Powrót do góry

Lekcja otwarta: Programowanie robotów w środowisku mBlock

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warzęgowie oraz doradca metodyczny z matematyki i informatyki serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą z informatyki w SP w Warzęgowie.

 

Temat: Programowanie robotów w środowisku mBlock
 

Cele lekcji:

·  zapoznanie uczniów z budową i możliwościami robota mBot oraz manipulatora na podwoziu gąsienicowym z zestawu Ultimate Robot Kit 2.0,

·         poznanie środowiska programistycznego mBlock opartego na języku Scratch,

·         wprowadzenie podstawowych konstrukcji programistycznych.

Uczeń po lekcji :

·         zna budowę robota mBot,

·         zna podstawowe elementy interfejsu programu mBlock,

·         potrafi stworzyć program w środowisku programistycznym mBlock sterujący robotem,

·         potrafi stworzyć program realizujący algorytm liniowy oraz algorytm
z warunkami,

·         stosuje w programie instrukcję warunkową oraz instrukcję iteracyjną (pętli).

 

 

Termin: 20.05.2019 r. godz. 11.35 - 12.20

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Warzęgowie

Prowadząca: Edyta Niewińska

Udział w zajęciach jest bezpłatny

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 Z poważaniem

 

   Doradca metodyczny                                                                 Dyrektor

mgr Zenon Pędziwiatr                                                       mgr Krystyna Adaśko        

Data dodaniaa: 2019-05-13 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Data dodaniaa: 2019-05-13 Powrót do góry

WARSZTATY: „Nauczyciel TIKa bez podręcznika "

 

Szanowni Państwo !

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny zaprasza na  warsztaty : 

 

„Nauczyciel TIKa bez podręcznika "

 

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące narzędzia do interakcji :
                                             Tricider,
Quizlett i board.net.

 

Celem warsztatów jest :

 • wspomaganie interakcji, współpracy oraz angażowanie całego zespołu uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi
 • przećwiczenie wszystkich funkcjonalności narzędzi poprzez przygotowanie autorskich materiałów z wykorzystaniem narzędzi:
 • zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania narzędzie  w projektach
  i pracy codziennej nauczyciela,

 

Prowadzący: mgr Ewa Nowak

 

Adresaci:   zainteresowani nauczyciele

 

Koszt: 10 złotych/ koszty organizacyjne

 

Termin warsztatów : 16.05.2019 r.

 

Liczba godzin : godz. 15.00 - 16.30

  

Miejsce warsztatów : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C  

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 14.05.2019 r. godz. 15:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 

Z poważaniem

   

Doradca metodyczny                                                                Dyrektor

mgr Ewa Nowak                                                           mgr Krystyna Adaśko

 

 

Data dodaniaa: 2019-05-13 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii

 

Data dodaniaa: 2019-05-09 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Psychologów, Pedagogów i Logopedów

 

Data dodaniaa: 2019-05-08 Powrót do góry

Szkolenie + warsztat: Prowokacyjne zachowania uczniów - metoda konstruktywnej konfrontacji

 

Data dodaniaa: 2019-05-08 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Data dodaniaa: 2019-05-08 Powrót do góry

SZKOLENIE : III edycja - Trudne zachowania ucznia- model pracy i strategie postępowania

Szanowi Państwo, 

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wołowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców, psychologów, logopedów, pedagogów, na III edycję szkolenia:

 

Trudne zachowania ucznia- model pracy i strategie postępowania

 

Zachowania trudne u dzieci zawsze mają jakieś podłoże oraz przyczyny.
Najczęściej wynikają 
z jakiś potrzeb, są uwarunkowane przeżyciami dziecka bądź aktualną sytuacja, w której się znajduje. Szukając rozwiązań problemów wychowawczych, należy spojrzeć głębiej,  poszukać przyczyny zachowań i zrozumieć je. 

 

W programie:

·     Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej- traumatyczne doświadczenia dzieci a ich strategie zaburzonych zachowań

·    Psychologia kontaktu z uczniem, etykietowanie i role grupowe przyjmowane przez dziecko

·    Jak budować i utrzymywać autorytet nauczyciela i  dyscyplinę w klasie

·    Działania interwencyjne wobec trudnych zachowań uczniów

· Sposób postępowania w sytuacji zachowań prowokacyjnych; jak reagować, aby nie generować sytuacji trudnych wychowawczo

·   Socjalizacja trudnego ucznia- jak zapobiegać wykluczeniu i stygmatyzacji

 

 

Prowadzący :

 

Joanna Sikora- wieloletni praktyk, ,  psycholog kliniczny, socjoterapeuta, ukończone szkolenia

z terapii systemowej dziecka i rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami uczniów i dzieci w przedszkolu.  Prowadzi terapię rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodziców. 

    Termin szkolenia: 30 maja 2019r.,   godz. 15:30   Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

 

    Liczba osób: grupa do 25 osób/ z uwagi na formę warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń

   
         Koszt szkolenia: 50zł/osoba

Termin zgłoszen                                               Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania  ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 24.05.2019 r. godz. 10:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 

Koordynator ds. szkoleń                                                      DYREKTOR

 

mgr Katarzyna Fęglerska                                              mgr Krystyna Adaśko

 


Data dodaniaa: 2019-04-25 Powrót do góry

WARSZTATY: Transfer Deustsch

 

Data dodaniaa: 2019-04-12 Powrót do góry

Protokół posiedzenia komisji konkursowej VI Powiatowego Konkursu "Bądź bezpieczny !

Data dodaniaa: 2019-04-11 Powrót do góry

Konsultacje: Jak dbać o głos

 

Data dodaniaa: 2019-04-08 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki

 

Data dodaniaa: 2019-04-01 Powrót do góry

II edycja szkolenia "Trudne zachowania ucznia -model pracy i strategie postępowania

 

Data dodaniaa: 2019-03-28 Powrót do góry

Uwaga ważne

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie, informuje że rekrutacja na szkolenie "Trudne zachowania ucznia- model pracy i strategie postępowania" dnia 2 kwietnia 2019 r. została zamknięta. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem rusza rekrutacja na drugi termin w/w szkolenia zgłoszenia proszę kierować do dnia 27.04.2019r. scan na adres mail: 
wpodn@wolowpce.pl lub fax-em 71 389 21 00 w.22.

Termin szkolenia: 29.04.2019 r. godz. 15.00.
W załączeniu oferta: pobierzData dodaniaa: 2019-03-28 Powrót do góry

Ważna informacja:

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie , informuje że z uwagi na zbyt niską frekwencję spotkanie z Przedstawicielem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego , zaplanowane na 1 kwietnia 2019 r. zostało odwołane. 

Data dodaniaa: 2019-03-28 Powrót do góry

WARSZTATY: Nauczyciel TIK-a bez podręcznika

 

Data dodaniaa: 2019-03-27 Powrót do góry

Spotkanie z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym

 

Data dodaniaa: 2019-03-21 Powrót do góry

Warsztaty: Programowanie jest łatwe

 

Data dodaniaa: 2019-03-20 Powrót do góry

WARSZTATY: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – repetytorium

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie środowiska oświatowego, zaprasza na warsztaty:

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – repetytorium

 

Cele zajęć:

Uczestnik po zajęciach:

  1. Posługuje się normami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

 2. Potrafi sporządzić sprawozdanie z realizacji planu oraz dokumentację do postępowania egzaminacyjnego.

  3.   Wie, jak przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.


Tematyka zajęć:

1.      Przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2.      Sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.      Ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.

4.      Wymagania kwalifikacyjne - opis i analiza.

5.      Przebieg postępowania egzaminacyjnego.

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne (Uwaga! nauczyciele na zajęcia przychodzą z własnym planem rozwoju zawodowego).


Bibliografia:


         1.         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

         2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)

         3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

         4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018 poz. 1133 ze zm.)

         5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)

         6.         Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245)

         7.         Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych
8. Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

www.men.gov.pl

 9.      E. Norkowska, Awans zawodowy nauczyciela, Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Forum Media Polska Sp. z o.o., I/2019

 10. Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014


 

Prowadzący : ekspert zewnętrzny  

Termin szkolenia: 03.04.2019 r  godz. 15:30  Czas trwania: 5  godzin dydaktycznych

 

Liczba osób: grupa do 25 osób/
     z uwagi na formę warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia: 50zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania 
ze strony 
www.wolowpce.pl) najpóźniej do 29.03.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl


 ZAPRASZAMY!!!

Koordynator ds. szkoleń                                                           DYREKTOR

 

mgr Katarzyna Fęglerska                                                   mgr Krystyna Adaśko

 

 

Data dodaniaa: 2019-03-19 Powrót do góry

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej w Warzęgowie

 

Data dodaniaa: 2019-03-18 Powrót do góry

WARSZTATY: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie środowiska oświatowego,
zaprasza na warsztaty:

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – repetytorium

 

Cele zajęć:

Uczestnik po zajęciach:

  1.Posługuje się normami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

 2.Potrafi sporządzić sprawozdanie z realizacji planu oraz dokumentację do postępowania egzaminacyjnego.

  3.  Wie, jak przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Tematyka zajęć:

1.      Przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2.      Sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.      Ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.

4.      Wymagania kwalifikacyjne - opis i analiza.

5.      Przebieg postępowania egzaminacyjnego.

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne
(Uwaga! nauczyciele na zajęcia przychodzą z własnym planem rozwoju zawodowego).

 

Bibliografia:

           1.         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

         2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)

         3.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

         4.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018 poz. 1133 ze zm.)

 

         5.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)

         6.         Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245)

         7.         Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

         8.         Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

www.men.gov.pl

         9.         E. Norkowska, Awans zawodowy nauczyciela, Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Forum Media Polska Sp. z o.o., I/2019

       10.       Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

 

Prowadzący : ekspert zewnętrzny  

Termin szkolenia: 03.04.2019 r  godz. 15:30             Czas trwania: 5  godzin dydaktycznych

 

Liczba osób: grupa do 25 osób/ z uwagi na formę warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia: 50zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania 
ze strony 
www.wolowpce.pl) najpóźniej do 29.03.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 ZAPRASZAMY!!!

Koordynator ds. szkoleń                                                       DYREKTOR

 

mgr Katarzyna Fęglerska                                             mgr Krystyna Adaśko

      

Data dodaniaa: 2019-03-18 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii

 

Data dodaniaa: 2019-03-14 Powrót do góry

SZKOLENIE: Trudne zachowania ucznia - model pracy i strategie postępowania

 

Data dodaniaa: 2019-03-14 Powrót do góry

UWAGA WAŻNE: II ETAP POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY

Data dodaniaa: 2019-03-14 Powrót do góry

II EDYCJA SZKOLENIA : Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 

 

Szanowni Państwo,

            Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców, psychologów, logopedów, pedagogów, na szkolenie:

 

Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym – aspekty praktyczne

 

Tematyka zajęć:

1.  Czynniki determinujące rozwój sensomotoryczny.

2.  Rozwój sensomotoryczny ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zmysłów.

3.  Somatognozja i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, przykłady dobrych praktyk

 

Prowadzący:

Izabela Sokołowska-Zatorska - Praktyk w zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki
w 1998 r. W latach 1994-2007 członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla oświaty.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą metodycznym nauczania edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej: Dagmara Głuszczyńska : dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

 

Termin szkolenia: 26.03.2019 r  godz. 15:30   Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

 

Liczba osób: grupa do 25 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń

 

Koszt szkolenia: 45 zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania 
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 21.03.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

 ZAPRASZAMY!!!

Koordynator ds. szkoleń                                                 DYREKTOR

 mgr Katarzyna Fęglerska                                      mgr Krystyna Adaśko

 

 

Data dodaniaa: 2019-03-06 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów, Pedagogów i Logopedów

 

Data dodaniaa: 2019-02-28 Powrót do góry

WARSZTATY: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – repetytorium

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie środowiska oświatowego, zaprasza na warsztaty:

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – repetytorium

 

Uczestnik po zajęciach:

1.  Posługuje się normami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Potrafi sporządzić sprawozdanie z realizacji planu oraz dokumentację do postępowania kwalifikacyjnego.

3.     Wie, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


Tematyka zajęć:

1.  Przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2.      Sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.      Ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.

4.      Wymagania kwalifikacyjne - opis i analiza.

5.      Przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne
(Uwaga! nauczyciele na zajęcia przychodzą z własnym planem rozwoju zawodowego).


Bibliografia:

         1.         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

         2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)

         3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

         4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018 poz. 1133 ze zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

         6.         Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245)

         7.       Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

8.Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli -         http://moodle.koweziu.edu.plwww.men.gov.pl

9.  Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

 

Prowadzący : ekspert zewnętrzny ,  

Termin szkolenia: 13.03.2019 r  godz. 15:30     
        

Czas trwania: 5  godzin dydaktycznych

 

Liczba osób: grupa do 25 osób/ z uwagi na formę warsztatu
                           decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia: 50zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 08.03.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 ZAPRASZAMY!!!

Koordynator ds. szkoleń                                             DYREKTOR

 

mgr Katarzyna Fęglerska                                   mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2019-02-25 Powrót do góry

SZKOLENIE: ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM - ASPEKTY PRAKTYCZNE

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców, psychologów, logopedów, pedagogów, na szkolenie:

 

Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym – aspekty praktyczne

 

Tematyka zajęć:

1.      Czynniki determinujące rozwój sensomotoryczny.

2.      Rozwój sensomotoryczny ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zmysłów.

3.      Somatognozja i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, przykłady dobrych praktyk

 

Prowadzący:

Izabela Sokołowska-Zatorska - Praktyk w zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki w 1998 r. W latach 1994-2007 członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla oświaty.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą metodycznym nauczania edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej: Dagmara Głuszczyńska : dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

 

Termin szkolenia: 14.03.2019 r  godz. 15:30

 Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

 Liczba osób: grupa do 25 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń

 

Koszt szkolenia: 45 zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 11.03.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 ZAPRASZAMY!!!

Koordynator ds. szkoleń                                                           DYREKTOR

 

mgr Katarzyna Fęglerska                                                  mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2019-02-25 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

 

Szanowni Państwo !

Nauczyciele Języków Obcych  Szkół Powiatu Wołowskiego

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na spotkanie :

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych   
w szkołach   powiatu wołowskiego

  

Harmonogram spotkania:

 

 1. Monitorowanie podstawy programowej- dyskusja .
 2. Wykład  z zakresu przygotowania wniosków o dotacje unijne oraz z zakresu współpracy z fundacją FRSE, a także przekazanie informacji dotyczących  programu Erasmus+ i przekazanie  możliwości, jakie niesie udział w nim . Wykład poprowadzą panie Dorota Winiarz oraz Agnieszka Rak-Skrzypek
  - koordynatorki projektów unijnych z wieloletnim doświadczeniem .
 3. Jak być cyfrowo bezpiecznym- dyskusja i wymiana doświadczeń .

 

Adresaci:  nauczyciele szkół powiatu wołowskiego


Termin spotkania:
    19.03.2019 (wtorek )  o godzinie 15.00-16.30

 

Miejsce spotkania:    Powiatowe Centrum Edukacji i  Pomocy Psychologiczno
- Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27 C.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Doradca metodyczny                                                                       Dyrektor

mgr Ewa Nowak                                                                  mgr Krystyna Adaśko

 

 

 

 

Data dodaniaa: 2019-02-25 Powrót do góry

Powiatowy Konkurs Informatyczny- dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Data dodaniaa: 2019-02-25 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Data dodaniaa: 2019-02-21 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Data dodaniaa: 2019-02-19 Powrót do góry

Warsztaty: "Programowanie robotów edukacyjnych mBot cz. 1"

 

Data dodaniaa: 2019-02-19 Powrót do góry

WARSZTAT: TRZYMAJ FORMĘ - DOBRZE SIĘ ODŻYWIAJ, DBAJ O FORMĘ FIZYCZNĄ I PRACUJ ZESPOŁOWO"

 

Data dodaniaa: 2019-02-19 Powrót do góry

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego

  

Data dodaniaa: 2019-02-15 Powrót do góry

Protokół XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego

 

Wołów, 13.02.2019 r.

 

Protokół XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Dwunasta edycja konkursu odbyła się  w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie dnia 16 stycznia 2019 roku. Do konkursu przystąpiło łącznie 38 uczniów z następujących placówek oświatowych:


1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym,

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny) ,

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w Brzegu Dolnym (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny)

4. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wołowie

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny) ,

6. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie

7. Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym,

8. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim,

9. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie,

10. Szkoła Podstawowa im. J. Markiewicza w Orzeszkowie,

11. Zespół Szkół Publicznych w Wińsku (szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny),

12. Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie,

13. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie,

14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie,

15. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

 

Laureaci XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego w roku szkolnym 2018/2019:

Grupa I – uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych:

 

I miejsce – Kaja Matuszewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

II miejsce – Natalia Przytocka Zespół Szkół Publicznych w Wińsku

                    Amelia Czarnecka Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie

III miejsce – Alicja Wesołowska Zespół Szkół Publicznych w Wińsku

 

 

 

Grupa II – uczniowie kl. III gimnazjalnych  i szkół ponadpodstawowych:

 

I miejsce – Natalia Szechnicka Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

II miejsce – Natalia Stępień Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

                    Kinga Teodorska Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Wołowie

                    Laura Zdeb Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

 

III miejsce – Julia Żmuda Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej  w Brzegu Dolnym

   
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich nauczycielom. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom nastąpi w czerwcu 2019 roku, na Powiatowej Gali Laureata.

   W imieniu pani Krystyny Adaśko – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – oraz własnym, składam podziękowanie:

- pani Małgorzacie Grzeczkowicz-Mandat - dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie - za gościnność i wszelką okazaną pomoc w zorganizowaniu konkursu,

- pani Renacie Markowskiej za opracowanie dyktand konkursowych,

- paniom: Julicie Cedrowskiej-Karnas, Teresie Pruban, Joannie Wójcik i Agnieszce Szechnickiej za pomoc w przeprowadzeniu konkursu,

- paniom: Renacie Markowskiej, Julicie Cedrowskiej-Karnas i Danucie Haller za pracę
w komisji konkursowej.

           

          Wszystkim uczestnikom konkursu: uczniom i ich opiekunom dziękujemy za współpracę

i życzymy sukcesów.

 

 

 

 Doradca metodyczny nauczania języka polskiego
                        mgr Ewa Książczyk

 

Data dodaniaa: 2019-02-14 Powrót do góry

Konkurs - Powstania Śląskie w obronie polskości

Data dodaniaa: 2019-02-12 Powrót do góry

HISTORYCZNY SPACER PO POWIECIE WOŁOWSKIM - KONKURS

Data dodaniaa: 2019-02-11 Powrót do góry

SZKOLENIE : Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole/placówce

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, mając na uwadze aktualnie zmieniające się przepisy odnośnie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, zaprasza na szkolenie: 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole/placówce

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
w szkole/ placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Program szkolenia:

1.      Istota I pomocy przedmedycznej. 

2.      Regulacje prawne w zakresie I pomocy przedmedycznej.

3.      Ogólne zasady postępowania na wypadek I pomocy przedmedycznej.

4.      Krwotoki

5.      Porażenie prądem

6.      Oparzenia

7.      Zranienia

8.      Zwichnięcia, złamania

9.      Zatrucia

10.  Postępowanie z osobą przytomną.

11.  Postępowanie z osobą nieprzytomną

12.  Inne sytuacje potencjalnie wypadkowe: ciała obce w oku, użądlenia, zakrztuszenia
i omdlenia.

 

Prowadzący : Maria Balińska,  ekspert zewnętrzny, wieloletni praktyk w zakresie BHP
i I Pomocy

 

Termin szkolenia: 18.02.2019 r.  godz. 14:00    

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

Forma: prezentacja, dyskusja, analiza konkretnych przykładów w szkole

Liczba osób: grupa do 25 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia: 35,00 zł/osoba

Termin zgłoszen

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania 
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 14.02.2019r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl


 ZAPRASZAMY!!!


Koordynator ds. szkoleń                                                   DYREKTOR

 

mgr Katarzyna Fęglerska                                          mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2019-01-23 Powrót do góry

Powiatowy Konkurs Matematyczny PLUSIK

 Data dodaniaa: 2019-01-23 Powrót do góry

Powiatowy Konkurs Matematyczny OMNIBUS

Data dodaniaa: 2019-01-23 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

Data dodaniaa: 2019-01-16 Powrót do góry

SZKOLENIE: Uczeń z Autyzmem w szkole

 

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie:

 

Uczeń z Autyzmem w szkole

 


Cel
:

Omówienie zagadnień dotyczących funkcjonowania ucznia autystycznego we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek, w tym przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych  i  integracyjnych.


 

Program szkolenia:

 

 1. Funkcjonowanie,
 2. Zaburzenia sensoryczne,
 3. Deficyt teorii umysłu
 4. Organizacja pracy ( plany aktywności, instrukcje zachowania )

 

Prowadzący: Izabela Sokołowska-Zatorska - Praktyk w zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki w 1998 r. W latach 1994-2007 członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla oświaty.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą metodycznym nauczania edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej: Dagmara Głuszczyńska : dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi - aktywnymi

Termin szkolenia :  23.01.2019 r. godz. 14.30 (środa)

Liczba godzin :4 godziny lekcyjne          Koszt szkolenia : 45 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 18.01.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

   

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                                       DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                 mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodaniaa: 2019-01-08 Powrót do góry

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych - szkół średnich

 

Szanowni Państwo,

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na spotkanie :

 

Sieci Współpracy i  Samokształcenia Nauczycieli 
języka angielskiego  i  języka niemieckiego uczących 
w szkołach  średnich  powiatu wołowskiego

 

 

Celem spotkania jest organizacja X Powiatowego Konkursu Językowego - język angielski  i niemiecki - dla uczniów szkół  średnich powiatu wołowskiego (skład jury, zestaw konkursowy, kryteria oceniania prac itp.)

 

Termin spotkania: 12 marca 2019 r., godzina 15.00

 

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno
                 – Pedagogicznej w Wołowie


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, 
a uczniów z Państwa szkoły do udziału w konkursie.

 

Doradca metodyczny                                                                    DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                                                                  mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2019-01-07 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Data dodaniaa: 2019-01-03 Powrót do góry

XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Data dodaniaa: 2019-01-02 Powrót do góry

WARSZTATY: Jak otrzymać szybko feedback

 

Data dodaniaa: 2019-01-02 Powrót do góry

WARSZTATY: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z matematyki cz. 2

 

Data dodaniaa: 2019-01-02 Powrót do góry

KURS: Programowanie w C++ dla początkujących

 

Data dodaniaa: 2019-01-02 Powrót do góry

WARSZTATY: „Gry i zabawy w doradztwie zawodowym ”

 Szanowni Państwo!

Nauczyciele klas VII i VIII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają  na spotkanie warsztatowe:

 

„Gry i zabawy w doradztwie zawodowym

Warsztaty przeznaczone są dla wychowawców i nauczycieli, którzy chcą wspomóc swoich wychowanków kształtowaniu umiejętności pracy w grupie, budowania relacji, negocjowania, podejmowania decyzji, wyszukiwania informacji. Gry i zabawy z warsztatów z powodzeniem można wykorzystać na godzinach wychowawczych.W programie:

 1. Nowa forma doradztwa edukacyjno – zawodowego - Gry diagnostyczno – symulacyjne, dlaczego warto stosować je na zajęciach?

 2. Gry i zabawy

a)      Wybór pracownika na stanowisko pracy

b)      Gra rynkowa „Kaczki”

c)      Porwanie samolotu

d)     Porwanie w Przewalsku

e)      Zabawy i ćwiczenia pobudzające i przyłączające uwagę

 

Termin warsztatów:  18.12.2018 (wtorek)  godzina 15.00.
                                    Czas trwania 2 godziny


Miejsce warsztatów:

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie 


Koszt udziału w warsztatach
: 10,00zł (zaświadczenie, poczęstunek)


Ze względów organizacyjnych prosimy potwierdzić udział do dnia 17.12.2018r.
do godziny 11.00
wysyłając zgłoszenie uczestnictwa pobrane ze strony PCE i PPP.

 

Zapraszamy serdecznie!DORADCA METODYCZNY                                                                                         DYREKTOR

Szkolny doradca zawodowy

mgr Izabela Michońska                                                                                    mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2018-12-14 Powrót do góry

UWAGA: Zmiana terminu szkolenia "Uczeń z autyzmem....."

 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, informuje o zmianie terminu szkolenia pt. "Uczeń z autyzmem w systemie szkolnym" , które miało się odbyć dnia 17.12.2018 r. 
Nowy termin szkolenia to dzień 23 stycznia 2018 godz. 14.30. 


Data dodaniaa: 2018-12-14 Powrót do góry

PROTOKÓŁ KONKURSU Powiatowy Konkurs Historyczny PRZYSTANEK HISTORIA

 

PROTOKÓŁ  KONKURSU

Powiatowy Konkurs Historyczny

PRZYSTANEK HISTORIA

100 –lecie odzyskania  Niepodległości

Poznajemy sylwetki wybitnych Polaków:

Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Józef Haller

 

                                                             

 

Komisja w składzie:

1.      Danuta Haller – przewodniczący

2.       Piotr Dąbrowski – nauczyciel sztuki , konsultant

członkowie:

3.      Anna Klim

4.      Anna Gierko

5.      Ewa Książczyk

6.      Kazimiera Dziarska

7.      Barbara Riwoń – Koper

8.      Zbigniew Marzoch

9.      Julita Cedrowska – Karnas

10.  Joanna Laskowska

11.  Joanna Wójcik

12.  Renata markowska

13.  Paweł Feliszek

Konkurs odbył się  w listopadzie 2018 roku. Uczniowie sporządzili mapę myśli na temat jednej z zaproponowanych przez organizatora postaci literackich.

Dnia 05.12.2018 r. zostały sprawdzone prace.

W konkursie wzięło udział 9 szkół powiatu wołowskiego, w tym 2 szkoły ponadpodstawowe i 3 oddziały gimnazjalne. Napłynęło 43 prace konkursowe.

Komisja składająca się z nauczycieli historii i języka polskiego obecnych na II sieci humanistów oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych.

Konsultantem plastycznym był pan Piotr Dąbrowski, który ocenił prace pod kątem kompozycji i walorów estetycznych spełniających warunki konkursu – mapa myśli.

 

Placówki, które przystąpiły do konkursu

 1. SP nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Brzegu Dolnym
 2. SP nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Wołowie
 3. SP im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie
 4. SP im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie
 5. SP im. Jana Markiewicza w  Orzeszkowie
 6. SP nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie
 7. Zespół Szkół Publicznych  w Wińsku
 8. Zespół Szkół Zawodowych  im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
 9. Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

 

Opiekunowie merytoryczni nadesłanych prac:

 1. Paweł Olender
 2. Paweł Feliszek
 3. Joanna Szulc – Drębkowska
 4. Urszula Spirydowicz
 5. Kazimiera Gomułka
 6. Marzena Gałka
 7. Anna Gierko
 8. Kazimiera Dziarska
 9. Alicja Grochowska
 10. Aleksander Noordenbos
 11. Agnieszka Michnowska
 12. Danuta Haller

 

Laureaci w kategorii  – szkoła podstawowa:


 
I miejsce

Oskar Urbański –SP nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Brzegu Dolnym

Zuzanna Wójcikowska – SP nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Brzegu Dolnym - opiekun: Paweł Olender

Filip Szast – SP nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Wołowie - opiekun: Paweł Feliszek    


 
II miejsce

Zuzanna Czapluk – SP im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie - opiekun: Joanna Szulc – Drębkowska

Dominika Kisielowska – SP im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie opiekun: Danuta Haller

Maria Kuczma – SP im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie

                 -opiekun: Urszula Spirydowicz 
III miejsce

Zuzanna Bilska – SP im. Jana Markiewicza w  Orzeszkowie

                             opiekun: Kazimiera Gomułka

Nikola Ożóg – SP nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

                             opiekun: Marzena Gałka

Maksymilian Marczak – Zespół Szkół Publicznych  w Wińsku

                             opiekun: Anna Gierko

 

Laureaci w kategorii  –oddziały gimnazjalne

                           

 I miejsce

Oliwia Błaszak – SP nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

                                 opiekun: Kazimiera Dziarska

Nina Burdzy – SP nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Wołowie

                                opiekun: Paweł FeliszekII miejsce

Kamila Kiermacka – SP nr 2  im. Orląt Lwowskich w Wołowie

                                   opiekun: Kazimiera Dziarska

 

Laureaci w kategorii  – szkoła ponadpodstawowa:I miejsce

Wiktoria Łyczko – Zespół Szkół Zawodowych  im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym  - opiekun – Alicja Grochowska


II miejsce

Monika Kozak – Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

                                      opiekun- Agnieszka Michnowska


 III miejsce

Aleksandra Harwas – Zespół Szkół Zawodowych  im. Komisji Edukacji Narodowej

w Brzegu Dolnym  - opiekun – Alicja Grochowska

 

 

 

                               doradca metodyczny historii

                               Danuta Haller

Data dodaniaa: 2018-12-10 Powrót do góry

SZKOLENIE: UCZEŃ Z AUTYZMEM W SYSTEMIE SZKOLNYM

 

Data dodaniaa: 2018-12-07 Powrót do góry

WARSZTATY: Gry i zabawy w edukacji

 

Data dodaniaa: 2018-12-05 Powrót do góry

WARSZTATY: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z matematyki cz. 1

 

Data dodaniaa: 2018-12-03 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii

 

Data dodaniaa: 2018-11-30 Powrót do góry

WARSZTATY: Dlaczego warto założyć własny blog

 

Data dodaniaa: 2018-11-29 Powrót do góry

Wyniki konkursu „Lubię jesień, bo… ”

 

W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno – Językowego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu było między innymi rozwijanie wyobraźni twórczej, stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji oraz ćwiczenia poprawnej pisowni. Do Centrum napłynęło 27 prac. Jury, jak każdego roku, miało problem wyłonić najlepsze , kierując się samodzielnością i estetyką wykonania, poprawnością językową oraz doborem technik artystycznych. Z języka angielskiego praca Weroniki Krawczyk   ze Szkoły Podstawowej nr 5  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu Dolnym  zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nim uplasowała się praca Igora Siewieruka  także ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu Dolnym  oraz praca Mai Klipitelis ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego  w Pogalewie Wielkim, natomiast na trzecim miejscu praca wykonana przez  Antoniego Czapluka z Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego  w Starym Wołowie.  Z języka niemieckiego pierwsze miejsce przypadło Wojciechowi Boderze   ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry  w Krzelowie ,  drugie i trzecie Klaudii Nosek   oraz Jagodzie Podbuckiej   ze Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom w szczególności laureatom, a także  ich nauczycielkom, paniom:  Magdalenie Grzelak, Agnieszce Kustrze, Mirelli Bronowickiej, Agnieszce Lorkiewicz, Joannie Bochenek i Ewelinie Skoczyńskiej.

 

Doradca metodyczny języków obcych 
Ewa Nowak
Foto Galeria :

Data dodaniaa: 2018-11-29 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przyrody

 

Data dodaniaa: 2018-11-27 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Data dodaniaa: 2018-11-26 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

 

Data dodaniaa: 2018-11-22 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

 

Data dodaniaa: 2018-11-21 Powrót do góry

Lekcja otwarta: Dzisiaj wielka jest rocznica

Szanowni Państwo, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania języka polskiego i historii serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą z muzyki  i jej omówienie  w SP w Starym Wołowie Dzisiaj wielka jest rocznica. Stanowi ona realizację  1. priorytetu MEN - 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

TEMAT: Dzisiaj wielka jest rocznica

 

Cele ogólne  lekcji:

Ø  poznanie historii Polski w świetle muzycznych inspiracji;

Ø kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka;

Ø   wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;

Ø   kształtowanie postaw patriotycznych;

Ø  zapoznanie dzieci z repertuarem pieśni patriotycznych.

 Uczeń po odbytej lekcji :

Ø   śpiewa utwory „Pierwsza Brygada”  i „Piechota”;

Ø  poznaje wybrane pieśni legionowe;

Ø   prezentuje postawę patriotyczną;

Ø wykonuje na instrumentach perkusyjnych akompaniament do refrenu pieśni „Piechota”;

Ø   wymienia pieśni legionowe i żołnierskie;

Ø   określa tematykę oraz charakter pieśni żołnierskich i legionowych;

Ø  wyjaśnia czym jest przedtakt.

 

 

TERMIN: 22.11.2018 r., czwartek godz. 11.45 -12.30 oraz czas (około 60 minut) na omówienie przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie.

PROWADZĄCY: mgr  Magdalena Drzazga

W załączeniu scenariusz zajęć z muzyki dla klasy V.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 Z poważaniem

 

Doradcy metodyczni                                       Dyrektor                                   

mgr Ewa Książczyk                                 mgr Krystyna Adaśko
mgr Danuta Haller                                                                                                             

Data dodaniaa: 2018-11-20 Powrót do góry

Spotkanie będące podsumowaniem projektu Stąd pochodzi moja rodzina...

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wołowie, Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku oraz doradcy metodyczni nauczania języka polskiego i historii serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na spotkanie będące podsumowaniem projektu Stąd pochodzi moja rodzina... realizowanego jako część projektu Przez Kresy do Niepodległości. Stanowi ona realizację  1. priorytetu MEN - 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Na spotkani zapraszamy nauczycieli,  rodziny uczniów klasy VI z ZSP w Wińsku
i wszystkie osoby zainteresowane dawnymi losami wińszczan, a także historią Kresów.


Plan spotkania:

1.       Inscenizacja Przez Lwów i Kresy do Niepodległości przygotowana przez  uczniów klasy VI a.

2.       Prezentacja dziejów rodzin -  prace uczniów,  określenie miejsc pochodzenia rodzin z wykorzystaniem przygotowanej mapy.

3.      Poznanie losów wińszczan, a także ich kresowej historii.

4.       Rozmowy z najstarszymi członkami rodzin.

5.       Wystawa rodzinnych pamiątek.

6.       Poczęstunek i rozmowy przy kawie.

 

 

TEMAT: Stąd pochodzi moja rodzina ... Przez Kresy do Niepodległości

 

TERMIN: 23.11.2018 r., piątek godz. 16.30

MIEJSCE: Zespół Szkół Publicznych w Wińsku

PROWADZĄCY: mgr  Anna Gierko

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 Z poważaniem

 

Doradcy metodyczni                                            Dyrektor                                    

mgr Danuta Haller mgr                                mgr Krystyna Adaśko

mgr Ewa Książczyk                                                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku

                                                                   mgr Artur Wojsławski

                              

Data dodaniaa: 2018-11-20 Powrót do góry

Odwołane szkolenie (SIO)

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie informuje, że szkolenie : 

„Praktyczna praca w starym i nowym Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w drugiej połowie roku 2018 – przedstawienie zmian oraz nowości”  , przewidziane na 14 listopada 2018 r. , nie odbędzie się z powodu niskiej frekwencji.

 

 


Data dodaniaa: 2018-11-13 Powrót do góry

Konferencja podsumowująca Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty n.t.„Przez Kresy do Niepodległości"

 

Konferencja Podsumowująca

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
„Przez Kresy do Niepodległości”

konferencja odbędzie się

dnia 16 listopada 2018 r.,  godz. 10.00

w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie

      Plac Jana Sobieskiego 2


Program  konferencji:

   

               09.00 - 10.00  Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

10.00 -  10.15  Pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Szkoły Podstawowej
                             w Krzelowie

10.15 -  10.30  Powitanie gości- Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie

10.30 - 10.40   Polonez w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej
                            w Starym Wołowie

 10.40- 11. 30  " Przez Kresy do Niepodległości”- wykład prof. Stanisław Nicieja 

 11.30 -11.40   „Przedwiośnie” –fragment spektaklu w wykonaniu uczniów
                             Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie   

 11.40 - 12.00   Przerwa

 12.00 – 13.00 Podsumowanie projektu. „Wspomnienia z Kresów” - projekcja filmu

                            - Katarzyna Fęglerska koordynator projektu

 13.00 - 13.20  Wręczenie zaświadczeń uczestnikom grantu

             13.20 – 13.50  Koncert pieśni patriotycznych- Gracjan Szymczak – pianista

             13.50 -  14.00  Zakończenie konferencji

 

   

 


 

 

Data dodaniaa: 2018-11-08 Powrót do góry

Konferencja podsumowująca grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Informujemy że,  konferencja podsumowująca Grant
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

n.t. " Współpraca nauczyciela z rodzicami
     w oparciu o ogólnopolski program:Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

                                   odbędzie się dnia 26 października 2018 r.

w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie
      Plac Sobieskiego 2


Program konferencji: 

     

         09.00 - 10.00  Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

10.00 - 11.15   Część merytoryczna - "Dialog z dzieckiem i nie
                                                                          tylko.." 

11.15 -11.45    Regionalna realizacja programu "Szkoła dla rodziców
                            i wychowawców na Dolnym Śląsku- 
                           
Krystyna Adaśko – trener,
                            edukator programu,
dyrektor PCE i PPP w Wołowie

11.45 - 12.15   Przerwa kawowa

 12.15 - 13.00  Przedstawienie raportu końcowego, zawierającego opis realizacji warsztatów na Dolnym Śląsku wraz z wnioskami rekomendacjami - Katarzyna Fęglerska- koordynator projektu

13.00 - 13.45  Wręczenie zaświadczeń uczestnikom grantu

13.45- 14.00 Podsumowanie spotkania.

Data dodaniaa: 2018-10-25 Powrót do góry

Jak radzić sobie w sytuacjach doświadczania cyberprzemocy


Data dodaniaa: 2018-10-23 Powrót do góry

KONSULTACJE: Obsługa dziennika elektronicznego VULCAN


Data dodaniaa: 2018-10-23 Powrót do góry

WARSZTATY: Platforma Blendspace


Data dodaniaa: 2018-10-23 Powrót do góry

WARSZTATY: Platforma Edmodo - nieformalne nauczanie


Data dodaniaa: 2018-10-23 Powrót do góry

Metoda CLIL - w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych


Data dodaniaa: 2018-10-23 Powrót do góry

Warsztaty: Gry terenowe i literackie


Data dodaniaa: 2018-10-23 Powrót do góry

KONKURS: Cztery pory roku w powiecie wołowskim

Data dodaniaa: 2018-10-17 Powrót do góry

LEKCJA OTWARTA: Polska to nie tylko terytorium - pamiętajmy o Kresach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele


 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie oraz doradcy metodyczni nauczania języka polskiego i historii serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą w SP w Warzęgowie z cyklu Popularyzacja tematyki kresowej w szkołach.

Kanwą zajęć są materiały ze szkolenia odbytego przez nauczycieli w lipcu b.r. we Lwowie oraz upowszechnianie wśród uczniów akcji pomocy Kresom /Znicz na Kresy, Paczka na Kresy/.  Zajęcia wpisują się w realizację  1. priorytetu MEN - 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

 

 

TEMAT: Polska to nie tylko terytorium – pamiętajmy o Kresach.

 

 

TERMIN: 18.10.2018 r., czwartek, godz. 10.30

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie

PROWADZĄCY: mgr Zbigniew Marzoch i mgr Ewa Książczyk

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 


 Z poważaniem

 

 

 

Doradcy metodyczni                                            Dyrektor                                      

mgr Ewa Książczyk                                      mgr Krystyna Adaśko

mgr Danuta Haller                                                                                                                                                                                                  

                              

Data dodaniaa: 2018-10-16 Powrót do góry

SIO - zmiana terminu szkolenia

Szanowni Państwo,

z uwagi na zapytania z Państwa strony odnośnie ponownego szkolenia SIO,
w związku ze zbyt niską frekwencją, szkolenie planowane na dzień
17 października 2018r., zostaje odwołane w tym dniu.

Szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie.

Proponowany termin to 5 listopada 2018 lub 14 listopada 2018.

Warunkiem realizacji jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników (grupa warsztatowa do 25 osób).

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszę o zadeklarowanie wybranego przez Państwa terminu. Szczegóły szkolenia w załączonej ofercie.

OFERTA-POBIERZ

Data dodaniaa: 2018-10-16 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów


Data dodaniaa: 2018-10-15 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przyrody
Data dodaniaa: 2018-10-12 Powrót do góry

Powiatowy Konkurs Historyczny PRZYSTANEK HISTORIA

Data dodaniaa: 2018-10-08 Powrót do góry

Spotkanie warsztatowe : Pracownia robotyki w mojej szkole


Data dodaniaa: 2018-10-03 Powrót do góry

Ogólnopolski Tydzień Kariery - propozycje działań w Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie


Data dodaniaa: 2018-10-01 Powrót do góry

Ogólnopolski Tydzień Kariery -propozycje działań w PODN


Data dodaniaa: 2018-09-28 Powrót do góry

Praktyczna praca w starym i nowym Systemie Informacji Oświatowej (SIO)

Data dodaniaa: 2018-09-27 Powrót do góry

Bezpieczeństwo w sieci


Data dodaniaa: 2018-09-27 Powrót do góry

Tydzień świadomości Dysleksji 2018 - propozycje działań Poradni P-P w Brzegu Dolnym

Data dodaniaa: 2018-09-27 Powrót do góry

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 -propozycje Poradni P-P w Brzegu Dolnym

Data dodaniaa: 2018-09-27 Powrót do góry

Szkolenie i warsztaty z Programu eTwinning


Data dodaniaa: 2018-09-26 Powrót do góry

KONSULTACJE: Egzamin ósmoklasisty


Data dodaniaa: 2018-09-26 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Wołów, dnia 14 września 2018 r.

PCE I PPP.403.24.2018

Szanowni Państwo!

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i chętni nauczyciele !Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów zawodowych zapraszają Państwa spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.


Spotkanie odbędzie się 20 września  2018r o godzinie 15.00 w PCE i PPP w Wołowie w sali multimedialnej – II piętro, sala nr 20.

  

W ramach spotkania:


1) Prezentacja szkolenia  “Robotics and STEAM” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus  w ośrodku doskonalenia nauczycieli  w Nikozji na Cyprze.

2)   Omówienie prezentacji szkół na Targach Pracy i Edukacji organizowanych we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wołowie w dniu 19.10.2018r

3)      Pomysły na działania w roku szkolnym 2018/2019

4)      Dyskusja

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 20.09.2018r do godziny 10.00 na adres e-mail: izami33@op.pl lub sms na numer 601892442.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

doradca metodyczny z przedmiotów zawodowych             Dyrektor PCEiPPP

             mgr Izabela Michońska                                        mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2018-09-18 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Psychologów i Pedagogów


Data dodaniaa: 2018-09-18 Powrót do góry

LEKCJA OTWARTA : Poznajemy sylwetki Polaków Orlęta Lwowskie opowieści pana Makuszyńskiego ...

Data dodaniaa: 2018-09-17 Powrót do góry

LEKCJA OTWARTA: Orlęta Lwowskie i ich wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości


Data dodaniaa: 2018-09-17 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego, Historii oraz Przyrody

Data dodaniaa: 2018-09-17 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia N-li Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej


Data dodaniaa: 2018-09-14 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki


Data dodaniaa: 2018-09-14 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy


Data dodaniaa: 2018-09-07 Powrót do góry

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019
Data dodaniaa: 2018-09-05 Powrót do góry

WARSZTATY: TAPPING -Technika Emocjonalnej Wolności dla każdego


Data dodaniaa: 2018-09-04 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych


Data dodaniaa: 2018-09-04 Powrót do góry

Bezpłatny projekt szkoleniowy " Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Wołowie, zaprasza nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa dolnośląskiego z terenu Dolnego Śląska do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym pt.:

 

Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

realizowanym w ramach przetargu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

 

Program edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczny skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, pedagogów, psychologów. Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów
i stereotypów.

            Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.

 

 

Cele szczegółowe:

Program szkolenia, został zaplanowany z myślą ujęcia najważniejszych aspektów :

·   Współpraca nauczyciela z rodzicami z podkreśleniem podmiotowości relacji nauczyciel-rodzic- dziecko

·         kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,

·         doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,

·         poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,

·         nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

·    uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,

·         ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,

·         pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,

·         poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem, nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych

 

 

Program szkolenia specjalistycznego:

 

Szkolenie wyjazdowe dla 1 grupy warsztatowej obejmuje 3 dni zajęć warsztatowych dla nauczycieli, psychologów pedagogów, wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu Dolnego Śląska. Następnie uczestnicy wezmą udział w spotkaniu podsumowującym – wspólny termin dla wszystkich.

Szkolenie realizowane w ramach warsztatu 10 modułów tematycznych n.t.  BUDOWANIE RELACJI DOROSŁY - DZIECKO. CZĘŚĆ BAZOWA

 

Prowadzący zajęcia warsztatowe: Krystyna Adaśko- trener, edukator, koordynator i realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Koszt szkolenia: udział w szkoleniu jest bezpłatny:

Termin warsztatów: 

            Grupa I     24-26.06.2018  Willa Zameczek – Polanica Zdrój

   Grupa II    27-29.06.2018  Willa Zameczek – Polanica Zdrój

           
       
Grupa III – 17.09 – 19.09.2018 – Willa Zameczek-Polanica Zdrój
        Grupa IV - 20.09. – 22.09.2018– Willa Zameczek-Polanica Zdrój

 

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów

 

Każdy uczestnik nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć warsztatowych skierowanych do rodziców, do nauczycieli, do wychowawców według programu „Szkoła  dla rodziców i wychowawców” według części I

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska

– koordynator projektu – tel. 71/ 389-21-00 , katarzyna.feglerska@wolowpce.pl  

 

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu, program  szkolenia, oraz procedury rekrutacyjnej, wraz z kryteriami i kartą zgłoszenia zostały ujęte
w dołączonym regulaminie rekrutacji.

 

 

W związku z powyższym, zapraszamy serdecznie do udziału w procesie rekrutacji

 

 Z poważaniem

 

       Specjalista ds. koordynacji szkoleń                                                      Dyrektor

         mgr Katarzyna Fęglerska                                                       mgr Krystyna Adaśko
               Regulamin szkolenia wzraz z kartą zgłoszenia

Data dodaniaa: 2018-08-20 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki


Data dodaniaa: 2018-06-07 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Szanowni Państwo!

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i chętni nauczyciele


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów zawodowych zapraszają Państwa spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca  2018r o godzinie 15.00
w PCE i PPP w Wołowie

 

 

W ramach spotkania:


1)    Prezentacja szkolenia  “The power of Body Language and Relaxation Techniques in school context” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus  w ośrodku doskonalenia nauczycieli  MEIO w Santarem w Portugalii.

2)   Prezentacja przykładowych programów doradztwa zawodowego wypracowanych w ramach  szkolenia "Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego".

3)      Pomysły na działania w roku szkolnym 2018/2019.

4)      Podsumowanie pracy za rok szkolny 2017/2018.


Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 11.06.2018r do godziny 15.00 na adres e-mail: izami33@op.pl lub sms na numer 601 892 442.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Doradca metodyczny naucza przedmiotów zawodowych       Dyrektor PCEiPPP

             mgr Izabela Michońska                                            mgr Krystyna Adaśko

Data dodaniaa: 2018-06-07 Powrót do góry

Lekcja Otwarta w Szkole Podstawowej w Warzęgowie


Data dodaniaa: 2018-06-06 Powrót do góry

Bezpłatny projekt szkoleniowy - Przez Kresy do niepodległości- warsztaty historyczne

Data dodaniaa: 2018-06-04 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przyrody

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie  wraz z  doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na V spotkania w ramach

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych

 

Temat spotkania:

1.      Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci w roku 2017/2018.

2.      Propozycje konkursów przyrodniczych w roku 2018/2019.

3.      Wdrażanie nowej podstawy programowej- uwagi nauczycieli, spostrzeżenia, wnioski.

4.      Kryteria doboru podręczników do nowej podstawy programowej- wymiana uwag na temat nowych podręczników, zeszytów ćwiczeń różnych wydawnictw.

5.      Spotkanie z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych.

Prowadzący: mgr Regina Kmicińska

Termin spotkania: 07.06.2018. – czwartek, godz. 14.00- 15.30

Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do wtorku 05.06.2018  e-mailowo: wpodn@wolowpce.pl  lub telefonicznie 71-389-21-00 w. 21

Kontakt bezpośredni do doradcy: 604-556-897

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy !

Z poważaniem


Doradca metodyczny nauczycieli                  Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
 przedmiotów przyrodniczych                           mgr Krystyna Adaśko

mgr Regina Kmicińska                         

 

Data dodaniaa: 2018-05-30 Powrót do góry

V Powiatowa Akcja Bookcrossingowa

Data dodaniaa: 2018-05-29 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie i doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają nauczycieli na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych , którego tematem głównym będzie:

 

Nauczyciel TIKa bez podręcznika- zapoznanie się z aplikacją  b.socrative       
oraz tablicą board.net

 

 

Program spotkania:

·        Podsumowanie i ewaluacja pracy w roku szkolnym 2017/18;

·        Nowa podstawa programowa z języków obcych  dla kl. I–VIII szkoły podstawowej- wdrażanie i monitorowanie reformy programowej z języków obcych;

·        Nauczyciel TIKa bez podręcznika- zapoznanie się z aplikacją b.socrative oraz tablicą interaktywną board.net

 Prowadzący:    mgr Ewa Nowak
Adresaci:   nauczyciele języków obcych 
Miejsce: PCE i PPP w Wołowie, ul. Kościuszki 27 C 
Termin: 6  czerwca  2018 
r.,  godz. 13.30:15.00
Spotkanie: bezpłatne

 Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału najpóźniej do poniedziałku 04.06.2018 r.,  e-mail: wpodn@wolowpce.pl lub telefonicznie 71-389-21-00

  

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem

Doradca metodyczny                                                              Dyrektor

 

mgr Ewa Nowak                                                          mgr Krystyna Adaśko   

 

 

 

Data dodaniaa: 2018-05-28 Powrót do góry

Bezpłatny projekt szkoleniowy - "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Data dodaniaa: 2018-05-25 Powrót do góry

Bezpłatny projekt szkoleniowy - Przez Kresy do niepodległości - warsztaty historyczne

Data dodaniaa: 2018-05-25 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Psychologów, Pedagogów i Logopedów

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów i logopedów serdecznie zapraszają pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców, nauczycieli przedmiotów oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w ramach:

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW i LOGOPEDÓW

 

 

Temat : Jak pomóc dziecku z niepełnosprawnością?

Spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych  i Placówek Oświatowych                w Wołowie.

 

Adresaci: Na spotkanie zapraszamy wszystkich pedagogów, psychologów, 
                     logopedów, wychowawców, nauczycieli przedmiotów, wszystkich
                     zainteresowanych w/w problematyką.

Plan spotkania:

 1. Przywitanie uczestników spotkania.
 2. Wizyta na terenie Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (min. sala doświadczania świata,  sala integracji sensorycznej/terapii ruchowej, terapia funkcji kognitywnych).
 3. Dyskusja na temat możliwych form i sposobów pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 4. Ewaluacja cyklu spotkań Sieci.

Termin:  5 czerwca 2018 r. (wtorek) , godz. 13.00

Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie,                                     ul. Inwalidów Wojennych 10, 56 - 100 Wołów


Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w spotkaniu pod numerem tel. 71 389 21 00 w. 21/grupa do 20 osób
– decyduje kolejność zgłoszeń .


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 Liderzy sieci współpracy                                                               Wicedyrektor
      i samokształcenia                                                            mgr Małgorzata Urban                                                       

Maria Buśko–Rola, psycholog

Magdalena Zielińska-Stec, logopeda

Ewa Budzińska- osoba koordynująca ze strony szkoły

Data dodaniaa: 2018-05-21 Powrót do góry

WARSZTATY: Technologie na lekcjach matematyki jako narzędzie realizacji podstawy programowej .....

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

w Wołowie zaprasza nauczycieli matematyki
szkół powiatu wołowskiego na warsztaty:

Technologie na lekcjach matematyki jako narzędzie realizacji podstawy programowej, czyli jak sprawić, by uczeń osiągał wyższe wyniki na sprawdzianach i egzaminach


Program spotkania :

 1. Nowe technologie na zajęciach- nieszablonowe rozwiązania,
  które zwiększą zaangażowanie oraz wyniki w nauczaniu.
 2. Kształtowanie kompetencji nowoczesnego nauczyciela
  w kontekście współpracy z uczniem.
 3. Matematyka dla odważnych zadania ćwiczenia prace domowe
  oraz oceny jako element efektywnego uczenia.

Prowadzący warsztaty- nauczyciele matematyki:

mgr Iwona Świątek – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu
mgr Magdalena Grzelińska- nauczyciel  Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzegu Dolnym
mgr Sławomir Ponichtera- nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie


Termin spotkania    21.05.2018 (poniedziałek)  o godzinie 14.30 

Miejsce spotkania      Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, ul. T. Kościuszki 27 C.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału e-mailowo: wpodn@wolowpce.pl  lub telefonicznie 71-389-21-00 w. 21

                       
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy !

 

Doradca metodyczny   matematyki                           Dyrektor

mgr Beata Gryga                                               mgr Krystyna Adaśko
                                                         


 

Data dodaniaa: 2018-05-15 Powrót do góry

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii

Dyrektor i doradcy Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszają nauczycieli języka polskiego i historii oraz wszystkich zainteresowanych na IV spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego i Historii:

 

Tematy:  

 1.  Podsumowanie pracy za I semestr 2017/2018. Wnioski do dalszej pracy.
 2.  Dobre praktyki w zakresie upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży.

      
Propozycje działań w ramach V Powiatowej Akcji Bookcrossingowej – udział

w ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam

 

Program spotkania:

 1. Podsumowanie pracy sieci za II semestr 2017/2018
 2.  Zaplanowanie działań  związanych z  V Akcją Bookcrossingową.
 3. Propozycje konkursów polonistycznych i historycznych w roku 2018/2019.
 4. Propozycje nauczycieli – jubileusz obchodów 100- lecie niepodległości Polski- zaangażowanie szkół i przedszkoli.

Termin spotkania: 18.05.2018 (piątek) , godz. 13.30

Miejsce:  
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

                              Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

 

Doradca metodyczny                                                  Wicedyrektor PCE i PP-P
nauczania j. polskiego                                                   mgr Małgorzata Urban
 mgr Ewa Książczyk  
                                                                                      

Doradca metodyczny nauczania historii
mgr Danuta Haller

 

                                  

Data dodaniaa: 2018-05-15 Powrót do góry

WARSZTATY: Nauczyciel TIKa bez podręcznika

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej    w Wołowie oraz doradca metodyczny zaprasza na  warsztaty : 

 

„Nauczyciel TIKa bez podręcznika "

 

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące narzędzia do interakcji :
Tricider i Kahoot.

 

Celem warsztatów jest :

 • wspomaganie interakcji, współpracy oraz angażowanie całego zespołu uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi TRICIDER i KAHOOT.
 • poznanie możliwości narzędzi: Tricider i Kahoot,
 • przećwiczenie wszystkich funkcjonalności narzędzi poprzez przygotowanie autorskich materiałów z wykorzystaniem narzędzi: Tricider i Kahoot,
 • zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania Tricidera i Kahoota w projektach
  i pracy codziennej nauczyciela,
 • poznanie sposobów korzystania z narzędzi na poszczególnych etapach kształcenia.

 

Prowadzący: mgr Ewa Nowak

 

Adresaci:   zainteresowani nauczyciele

 

Koszt: 10 złotych/ koszty organizacyjne

 

Termin warsztatów : 16.05 .2018 r.

 

Liczba godzin : godz. 13.00- 15.00

  

Miejsce warsztatów : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C  

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 15.05.2018 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

 

Z poważaniem

   

Doradca metodyczny                                                                Dyrektor

mgr Ewa Nowak                                                           mgr Krystyna Adaśko

 

Data dodaniaa: 2018-05-10 Powrót do góry

KONSULTACJE